Voorwaarden

1. Lidmaatschap
1.1 Alleen leden van IVAO kunnen lid van Rotterdam Airspace worden
1.2 Van elk lid wordt verwacht dat zij met vrij grote regelmaat op IVAO zijn
1.3 Opzeggen van het lidmaatschap dient per E-Mail te geschieden

2. Activiteiten
2.1 Van onze leden met kennis van ATC verwachten wij een regelmatige inzet als controller
2.2 Het streven van Rotterdam Airspace is om 5 keer per jaar een evenement te organiseren
2.3 Iedere twee weken wordt er een oefenavond voor ATC en piloot gehouden

3. Overige voorwaarden

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van Rotterdam Airspace en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook stemt in met het onderstaande:

 1. Rotterdam Airspace behoudt zich het recht voor om een gebruiker van deze website te blokkeren of het lidmaatschap te ontnemen wanneer dit volgens het bestuur noodzakelijk wordt geacht.
 2. Rotterdam Airspace besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Rotterdam Airspace, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
 3. Rotterdam Airspace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Rotterdam Airspace aanvaardt evenmin geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is dan ook geheel het risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Rotterdam Airspace website.
 4. Rotterdam Airspace geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
 5. Rotterdam Airspace spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, software, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Rotterdam Airspace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.
  Indien en voorzover Rotterdam Airspace beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Rotterdam Airspace deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.
 6. Gebruik van informatie van deze site is niet toegestaan en zal met alle juridische middelen worden bestreden tenzij deze persoon/bedrijf toestemming heeft gekregen van Rotterdam Airspace.

4. Gegevensbescherming / Gegevensverwerking (AVG)

Rotterdam Airspace zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar relaties. Op basis van privacywetgeving wordt de relatie in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en Rotterdam Airspace als verwerker.

 1. Rotterdam Airspace verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Rotterdam Airspace gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de relatie.
 2. Rotterdam Airspace is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits Rotterdam Airspace ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op Rotterdam Airspace rusten. Rotterdam Airspace blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de relatie. Meer informatie over de op dit moment actieve subverwerkers is te vinden op de website van Rotterdam Airspace.
 3. Rotterdam Airspace zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de relatie middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de relatie Rotterdam Airspace tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.
 4. Rotterdam Airspace treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.
 5. Rotterdam Airspace zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de relatie hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:(i)  het datalek;
  (ii)  de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  (iii)  wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
  (iv)  het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;
  (v)  het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);
  (vi)  de technische maatregelen die door Rotterdam Airspace zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

  Rotterdam Airspace verstrekt op verzoek van relatie nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor relatie om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen. Relatie is verplicht om Rotterdam Airspace actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Rotterdam Airspace aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.

 6. In het geval van een verzoek om inzage, recti catie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Rotterdam Airspace hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat relatie Rotterdam Airspace daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die relatie nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door relatie aangegeven persoonsgegevens, voor zover relatie geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Rotterdam Airspace.
 7. Rotterdam Airspace maakt minimaal 1 keer per dag een reservekopie van alle persoonsgegevens.
 8. Rotterdam Airspace verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Rotterdam Airspace garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.
 9. De verplichtingen van Rotterdam Airspace duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Rotterdam Airspace nog toegang heeft tot persoonsgegevens. Bij beëindiging van de overeenkomst is relatie zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal Rotterdam Airspace de aan haar verstrekt persoonsgegevens vernietigen. Rotterdam Airspace kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de relatie de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Rotterdam Airspace, 2018