Voorwaarden

1. Lidmaatschap
1.1 Alleen leden van IVAO kunnen lid van RACG worden
1.2 Van elk lid wordt verwacht dat zij met vrij grote regelmaat op IVAO zijn
1.3 Opzeggen van het lidmaatschap dient per E-Mail te geschieden

2. Activiteiten
2.1 Van onze leden met kennis van ATC verwachten wij een regelmatige inzet als controller
2.2 Minimaal 5 keer per jaar zal er een evenement worden georganiseerd
2.3 Iedere twee weken wordt er een oefenavond voor ATC en piloot gehouden

3. Overige voorwaarden

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van Rotterdam Airspace en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook stemt in met het onderstaande:

  1. Rotterdam Airspace behoudt zich het recht voor om een gebruiker van deze website te blokkeren of het lidmaatschap te ontnemen wanneer dit volgens het bestuur noodzakelijk wordt geacht.
  2. Rotterdam Airspace besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Rotterdam Airspace, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
  3. Rotterdam Airspace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Rotterdam Airspace aanvaardt evenmin geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is dan ook geheel het risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Rotterdam Airspace website.
  4. Rotterdam Airspace geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
  5. Rotterdam Airspace spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, software, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Rotterdam Airspace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.
    Indien en voorzover Rotterdam Airspace beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Rotterdam Airspace deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.
  6. Gebruik van informatie van deze site is niet toegestaan en zal met alle juridische middelen worden bestreden tenzij deze persoon/bedrijf toestemming heeft gekregen van Rotterdam Airspace.

Rotterdam Airspace, 2016